آدرس:
شهرستان بهارستان - شهر صالحیه - خیابان 30 متری حضرت ولیعصر (عج) - خیابان شهید جهان آرا

تلفن: 021-56625051

فکس: 021-56625090

http://www.salehiyeh.ir

You are here