مصاحبه مهندس قربانی با دوهفته نامه گلستان

مصاحبه اختصاصی مهندس علیرضا قربانی شهردارصالحیه با دوهفته نامه گلستان