تامین روشنایی معابر، ارتقاء امنیت و هویت شبانه شهر است

با کلیک کردن بر روی عکس سایز اصلی را مشاهده کنید.